ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 

ಆಇ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

 04-11-2019

2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಎಸಿಟಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-10-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  

02-11-2019

2006ರ   ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  25-10-2019

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.57  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 15 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

19-10-2019

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(01-Jul-2019: 6.50% ರಿಂದ 11.25%)

 0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 3 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 15 -05-2019 2016 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ  ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 4 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 13-05-2019 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಆಇ 2 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 03-05-2019   2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  / ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿವೇತನದಾರರ   ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 8 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2018 30-04-2019 ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು 3.80 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 28-03-2019 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2019: 3.75% to 6.50%) 1.61  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018

30-10-2018

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2018: 142% to 148%) 2.60  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 27 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 30-10-2018 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 2.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 12-10-2018 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2018: 1.75% to 3.75%) 2.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 10-07-2018 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ  01-01-2016ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 2.85  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 23-06-2018 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2018: 139% to 142%) 2.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 18-06-2018  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN2018: 1.75% ) 171.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017 16-10-2017 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2017: 136% to 139%)  0.02    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 39 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

06-10-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2017: 43.25% to 45.25%)

3.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

30-04-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2017: 40.25% to 43.25%)

3.50  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

04-04-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2017: 132% to 136%)

3.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 34 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

28-10-2016

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2016: 125% to 132%)

2.78  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

21-10-2016

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2016: 36% to 40.25%)

4.55  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

18-04-2016

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2016: 119% to 125%) 

2.91  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

13-04-2016 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2016: 32.5% to 36%) 6.63  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 08-10-2015  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2015: 113% to 119%)   2.66 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 30-09-2015  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2015: 28.75% to 32.5%)  2.83 
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 08-05-2015

 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2015: 107% to 113%) 

 2.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 24-04-2015

 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2015: 25.25% to 28.75%)

2.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 26-09-2014

 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2014: 21% to 25.25%)

2.42  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 08-04-2014  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2014: 15% to 21%) 0.09  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 10-01-2014  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2014: 100% to 107%)  2.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 10-10-2013  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2013: 80% to 90%)  0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 03-10-2013   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JUL-2013: 9% to 15%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 20 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 20-05-2013  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JAN-2013: 72% to 80%)  0.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 09 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 08-05-2013   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2013: 4% to 9%) 1.26  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 26 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 25-10-2012  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JUL-2012: 65% to 72%)  1.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 25 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 17-10-2012

2012 ಪರಿಷ್ತೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 17-05-2012  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JAN-2012: 58% to 65%)  1.12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 14-05-2012   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2012: 69.5% to 76.75%) 1.32   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 35 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 15-10-2011  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2011: 62.5% to 69.5%) 1.27   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 28 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 29-04-2011 ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಸಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. (01-JAN-2011: 153% to 166%) 0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 19-04-2011 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  (01-JAN-2011: 45% to 51%) 2.14  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 07-04-2011 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2011: 56.25% to 62.5% ) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2010 23-04-2010 ಎಐಸಿಸಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.        (01-JAN-2010: 123% to 137%) 1.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2010 12-04-2010 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2010: 38% to 46% ) 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2009 19-05-2009 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2009: 26.75% to 32.75% ) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 12-11-2008 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2008: 22.75% to 26.75%) 0.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 25-04-2008 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 02-04-2008 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2008: 17.5% to 22.75%) 0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2007 08-01-2008  ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ – ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಎಫ್ ಡಿ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಎ 2003

22-10-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಿಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಜಾರಿಯಿರುವ ಉಪಲಬ್ದಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2007 28-05-2007  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2007: 7% to 12.25%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 15 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2006 27-04-2006 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2006: 71% to 74%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 03-11-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JUL-2004: 61% to 64%) 0.01  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 02-07-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2004: 59% to 61%) 0.01   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2003 29-01-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2003: 55% to 59%) 0.02  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 07-06-2003  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2003: 52% to 55%) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-12-2019 03:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department