ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ 2019     20-08-2019 ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.  1.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ 2019     04-07-2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ  1.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ 2019     03-04-2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ  ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 06 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018

    22-03-2019

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

5.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018

10-01-2019

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

3.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018

08-01-2019

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

1.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 06 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018

29-12-2018

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

0.79 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018

29-09-2018

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

1.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಲೋಇ 423 ಎಫ್ ಸಿ -1 2018

24-09-2018

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ  ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018 24-07-2018

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

1.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2018 14-05-2018

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2017  07-02-2018 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) 0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2017  01-01-2018 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2017 05-04-2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 06 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2016 27-12-2016 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2016 16-08-2016 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2016 02-04-2016 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 02 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2016 20-01-2016 ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 0.87  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2015 02-01-2016 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 1.23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2016 19-01-2016 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 9.58 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಎಫ್ ಡಿ 08 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2015 14-01-2016 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 1.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2015 09-10-2015 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಎಫ್ ಡಿ 06 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2014 25-08-2015 ಸುತ್ತೋಲೆ- ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ 1.51 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಎಫ್ ಡಿ 02 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2015 09-04-2015 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 8.43  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2014 14-10-2014 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2014 04-04-2014 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.03  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2013 16-11-2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2013 10-05-2013 ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಎಫ್ ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2013 20-04-2013 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ದಿ:27.04.2012 ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ 2013-14ರ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು 3.85  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 02 ಟಿಸಿಇ 2012 15-12-2012 ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಟೀ/ಕಾಫಿ/ಅಲ್ಪೋಪಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 04 ಬಿಇಎಂ 2012 05-11-2012 ಸುತ್ತೋಲೆ – ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜುಸುವ ಹಾಗೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 03 ಬಿಇಎಂ 2012

08-10-2012

ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ – ದೂರವಾಣಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 08 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2012 04-10-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.97 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 05 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2012 26-06-2012 ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರ  ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2012 27-04-2012 ಸುತ್ತೋಲೆ –ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಎಫ್ ಡಿ 04 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2012 27-04-2012 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2012 20-01-2012 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ  ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 02 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2011 13-10-2011 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2011 28-09-2011 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 0.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2011 30-04-2011 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - 2011-12ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು 1.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 02 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2010 30-04-2010

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರ  ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2008 16-05-2008 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು - ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ 0.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 11 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2007 27-11-2007 ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 12 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2007 18-10-2007 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು -  ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ 0.97 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಟಿಎಫ್ ಪಿ2002 20-01-2003 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 3.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-08-2019 12:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


;