ಇತರೆ

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ (ಎಂ.ಬಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಇ 574(ಎ) ವೆಚ್ಚ12 2019

07-09-2019

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.32

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ, 1958

1.06

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು 2003

3.88

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ

0.6

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು

2.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ- 1958

0.6

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ನಿಯಮ, 1957

0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958

0.6

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು,2016

0.8

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017

4.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018

5.5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಕ್ಷರಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006

0.8

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ತೆರಿಗೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸೂಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1974

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957

0.9

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮ-1981

19.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1979

4.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಐಷಾರಾಮಿ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,1979

0.4

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಸುಬು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,1976

1.5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ,2003

0.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981

0.9

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

   

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿನಿಯಮ, 1979

0.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957

0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು(ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ  ವಿನಿಯಮನ  ಅಧಿನಿಯಮ, 1973

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ (ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983

0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1963

0.6

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011

0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿನಿಯಮ,1961

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಆದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964

1.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾಗಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹಗಳ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ,1976

0.4

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964

2.5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993

2.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963

0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ,1976

0.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961

0.5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960

0.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದ್ರಾಂಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957

1.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು(ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978

0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-09-2019 05:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department