ಕೆಟಿಪಿಪಿ

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ (ಎಂ.ಬಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಆಇ 295 ವೆಚ್ಚ-12 2019

 26-03-2019 ಕೆ ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ  1.41

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   21-01-2019  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

10.04

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಲೋ.ಇ. 423 ಎಫ್.ಸಿ-1 2018 24-09-2018   0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಇ 772 ವೆಚ್ಚ-12 2018 01-08-2018   0.83 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018 - ಸುತ್ತೋಲೆ 22-05-2018   1.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018 - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  22-05-2018 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 876(ಪಿ-1) ವೆಚ್ಚ-12 2017 12-10-2017 Randomisation ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.50 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 130 ವೆಚ್ಚ-12 2015 10-10-2017 ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 876 ವೆಚ್ಚ-12 2017  10-10-2017   0.29 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 876 ವೆಚ್ಚ-12 2017 15-09-2017 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸಂವ್ಯಶಾಇ 22 ಶಾಸನ 2016 29-06-2017 ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2.47

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 165 ವೆಚ್ಚ-12 2017 21-03-2017 ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 1066 ವೆಚ್ಚ-12 2016 20-03-2017 Single Bid ಹಾಗೂ Government in Appeal cases ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 850 ವೆಚ್ಚ-12 2015 15-12-2016 ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 1.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 791 ವೆಚ್ಚ-12 2015 26-02-2016   2.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 850 ವೆಚ್ಚ-12 2015 29-12-2015 ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 3.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 130 ವೆಚ್ಚ-12 2015 08-09-2015 ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  02-05-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2007ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  02-05-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 821 ವೆಚ್ಚ-12 2014 19-11-2014 ಅಧಿಸೂಚನೆ 2.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 480 ವೆಚ್ಚ-12 2014 19-07-2014   1.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 195 ವೆಚ್ಚ-12 2011 30-03-2011 ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 01 ಪಿಸಿಡಿಎಲ್ 2010 23-09-2010   0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 03 ಪಿಸಿಎಲ್ 2008 21-11-2008   0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 04 ಪಿಸಿಎಲ್ 2008 14-10-2008  

0.26

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಲೋ.ಇ. 140 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2003 01-09-2003   0.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 141 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2003 29-08-2003   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 03-12-2002   0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2)  03-12-2002   0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 25-10-2002   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 25-10-2002    0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಲೋ.ಇ. 33 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ-3 2003 26-09-2003 ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಲೋ.ಇ. 33 ಎಫ್.ಸಿ-3 2003 27-03-2003   ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 33 ಎಫ್.ಸಿ-3 2003  05-03-2003  ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-09-2019 03:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department