ಕೆಟಿಪಿಪಿ

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ (ಎಂ.ಬಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

    ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್, 1999 0.16

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 1.15

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

         

ಆಇ 04 ಪಿಸಿಎಲ್ 2007

02-04-2008

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್

0.41

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 06 ಪಿಸಿಎಲ್ 2006

21-03-2007

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್

0.86

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 574(ಎ) ವೆಚ್ಚ12 2019

07-09-2019  ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 0.32

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಆಇ 295 ವೆಚ್ಚ-12 2019

 26-03-2019 ಕೆ ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ  1.41

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   21-01-2019  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

10.04

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಲೋ.ಇ. 423 ಎಫ್.ಸಿ-1 2018 24-09-2018   0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಇ 772 ವೆಚ್ಚ-12 2018 01-08-2018   0.83 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018 - ಸುತ್ತೋಲೆ 22-05-2018   1.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018 - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  22-05-2018 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 876(ಪಿ-1) ವೆಚ್ಚ-12 2017 12-10-2017 Randomisation ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.50 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 130 ವೆಚ್ಚ-12 2015 10-10-2017 ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 876 ವೆಚ್ಚ-12 2017  10-10-2017   0.29 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 876 ವೆಚ್ಚ-12 2017 15-09-2017 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸಂವ್ಯಶಾಇ 22 ಶಾಸನ 2016 29-06-2017 ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2.47

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 165 ವೆಚ್ಚ-12 2017 21-03-2017 ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 1066 ವೆಚ್ಚ-12 2016 20-03-2017 Single Bid ಹಾಗೂ Government in Appeal cases ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 850 ವೆಚ್ಚ-12 2015 15-12-2016 ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 1.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 791 ವೆಚ್ಚ-12 2015 26-02-2016   2.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 850 ವೆಚ್ಚ-12 2015 29-12-2015 ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1999 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 3.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 130 ವೆಚ್ಚ-12 2015 08-09-2015 ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  02-05-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2007ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  02-05-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 821 ವೆಚ್ಚ-12 2014 19-11-2014 ಅಧಿಸೂಚನೆ 2.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 480 ವೆಚ್ಚ-12 2014 19-07-2014   1.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 195 ವೆಚ್ಚ-12 2011 30-03-2011 ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 01 ಪಿಸಿಡಿಎಲ್ 2010 23-09-2010   0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 03 ಪಿಸಿಎಲ್ 2008 21-11-2008   0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 04 ಪಿಸಿಎಲ್ 2008 14-10-2008  

0.26

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಲೋ.ಇ. 140 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2003 01-09-2003   0.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 141 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2003 29-08-2003   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 03-12-2002   0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2)  03-12-2002   0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 25-10-2002   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 1359 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2001(ಪಿ-2) 25-10-2002    0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಲೋ.ಇ. 33 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ-3 2003 26-09-2003 ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಲೋ.ಇ. 33 ಎಫ್.ಸಿ-3 2003 27-03-2003   ಅಧಿಸೂಚನೆ 0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಲೋ.ಇ. 33 ಎಫ್.ಸಿ-3 2003  05-03-2003  ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-01-2020 03:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department