ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

  ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

03-01-2020

ಆಇ 06 ಬಿಪಿಇ 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇತನಗಳ ಅಂದಾಜು ಕುರಿತು.

0.51  view logo

16-11-2019

ಆಇ 05 ಬಿಪಿಇ 2019

ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ 

0.24  view logo
13-11-2019 ಆಇ:03 ಬಿಪಿಇ 2019

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಾಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.30 view logo
23-10-2019 ಆಇ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 1.11 view logo
27-09-2019 ಆಇ 06 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.23 view logo
27-09-2019 ಆಇ 04 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.16 view logo
27-09-2019 ಆಇ 03 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.50 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2020 12:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department