ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು

     ವಿಷಯ

 ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ)

ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
   ಮೊದಲನೇ ಕಂತು  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು  

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಒಂದನೇ ಕಂತು) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 3.68

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಸಂಪುಟ  

ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1

 5.85

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  ಎರಡನೇ ಕಂತು  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು  

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಎರಡನೇ ಕಂತು) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 0.66

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಸಂಪುಟ  ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2  1.87

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಂತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಪೂರಕ ಆಂದಾಜುಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  0.64    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಪುಟ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-3 0.92    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-03-2020 05:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department