ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

ಪ್ರಗತಿ

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
01-08-2019

‍‍ಎಫ್ ಡಿ 01 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಾನುದಾನದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25 view logo
31-07-2019 ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಲೇಖಾನುದಾನ ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.45 view logo
03-04-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2018 ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.65 view logo
19-03-2019  ಎಫ್.ಡಿ. 18 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ  0.78 view logo
28-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.54 view logo
19-11-2018  ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.43 view logo
19-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.89 view logo
10-12-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.89 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-08-2019 05:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department;