ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

0.52 view logo
26-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.46 view logo
21-03-2020  ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.56 view logo 
20-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

0.64  view logo
13-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.63  view logo  
19-02-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo 
08-01-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo

23-10-2019

ಆಇ 08 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

0.46   view logo
30-09-2019

ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಕೊಳಪಡಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.30 view logo 
01-08-2019

‍‍ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಾನುದಾನದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25 view logo
31-07-2019 ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಲೇಖಾನುದಾನ ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.45 view logo
03-04-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2018 ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.65 view logo
19-03-2019  ಎಫ್.ಡಿ. 18 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ  0.78 view logo
28-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.54 view logo
19-11-2018  ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.43 view logo
19-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.89 view logo
10-12-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.89 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2020 04:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department