ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2017 ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೋಲೆ 0.23 view logo 
    ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ 0.37  view logo
29-06-2017 ಎಫ್.ಡಿ. 09 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2017 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.55  view logo
31-03-2017 ಎಫ್.ಡಿ. 03 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2017 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 1.0  view logo
01-02-2017 ಎಫ್.ಡಿ. 04 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2017   ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ  0.11 view logo
27-12-2016 ಎಫ್.ಡಿ. 15 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.24 view logo
15-12-2016 ಎಫ್.ಡಿ. 09 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 1.85 view logo
25-11-2016  ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 1.02 view logo
07-11-2016 ಎಫ್.ಡಿ. 10 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 1.22 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-06-2019 05:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department