ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  ಎಫ್.ಡಿ. 06 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016

ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೋಲೆ

0.22 view logo
    ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ  0.95 view logo
28-07-2016 ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.31 view logo
31-03-2016 ಎಫ್.ಡಿ. 04 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2016 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.25 view logo 
13-11-2015 ಎಫ್.ಡಿ. 19 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2015 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.26 view logo
05-11-2015 ಎಫ್.ಡಿ. 15 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2015 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.81 view logo
02-11-2015 ಎಫ್.ಡಿ. 14 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2015 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 1.85 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-06-2019 12:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department