ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
   

ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

0.88 view logo 
30-07-2015  ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2015   ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 4.52 view logo
31-03-2015 ಎಫ್.ಡಿ. 02 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2015  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.17 view logo
05-11-2014 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2014 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.41 view logo
30-10-2014 ಎಫ್.ಡಿ. 11 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2014 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.21 view logo
27-10-2014 ಎಫ್.ಡಿ. 09 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2014 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.89 view logo
23-10-2014 ಎಫ್.ಡಿ. 10 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2014 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.18 view logo
20-10-2014 ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2014 ಆಯವ್ಯಯ ಆದೇಶ 0.27 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-06-2019 04:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department