ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

                                                                                       

 ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಇ 52 ಸಉಲಾ 2017 21-06-2019 ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ  ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.34                    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 52 ಸಉಲಾ 2017 30-07-2019 ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ  ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ

ಆಇ 83 ಕವಿಇ 2017 27-06-2019

ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು     ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.37                     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 83 ಕವಿಇ 2017 14-08-2019

ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು     ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.13   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-08-2019 12:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department